Учредители:
Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины,
Институт
космических исследований НАН Украины и НКА Украины
Международный научно-технический журнал

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ ЖУРНАЛА!

Архив новостей
Журнал
Свідоцтво про державну реєстрацію:
КВ № 15605-4077ПР від 09.09.2009
Вид видання:
журнал
Тип видання:
науково-технічне та виробниче
Сфера розповсюдження:
міжнародний
Рік заснування:
1956
Періодичність:
6 разів на рік
ISSN:
0572-2691
Мова видання:
українська, російська, англійська

Вимоги до рукописів статей

Матеріал статті повинен бути оригінальним, тобто не бути опублікованим раніше або представленим до опублікування в іншому виданні.

Рукопис подається на білому папері у двох примірниках, анотація (5-6 рядків із зазначенням УДК, П.І.Б. автора, назви роботи) – українською, російською та англійською мовами. На окремій сторінці наводяться відомості про автора: П.І.Б., поштова та електронна адреси, телефон, факс, місце роботи, наукове звання, вчена ступінь, посада. Необхідно вказати, з ким із авторів вести листування. На останній сторінці статті кожен автор ставить свій підпис.

До рукопису статті обов’язково додається згода авторів на публікацію (див. Зразок у журналі).

На першій сторінці рукопису бажано вказати розділ журналу (див. Четверту сторінку обкладинки), в якому повинна бути опублікована стаття.

Текст слід друкувати через півтора інтервали. Поля повинні бути достатньо широкими, сторінки пронумеровані. Матеріал публікації може бути розбитий на підрозділи не більше двох рівнів.

Таблиці та малюнки подаються на окремих аркушах.

Посилання на літературні джерела нумеруються послідовно (у квадратних дужках) по тексту. Список літератури подається в кінці статті.

На окремому аркуші додається перелік всіх спеціальних символів, грецьких і готичних літер, наприклад: грецькі літери:γ – гамма, Ω – омега;  – йот;Á готичні: спеціальні символи – інтеграл, – об’єднати, – включити.

Всі статті проходять закрите рецензування і, в разі необхідності, можуть бути повернуті автору на доопрацювання.

Після затвердження редколегією статті до друку автор подає в редакцію текст статті і анотацій в електронному вигляді (файл формату * .doc, * .rtf). Отримавши верстку статті, погоджує редакторську правку і терміново відправляє верстку в редакцію. У разі значної зміни автором відредагованого тексту стаття буде знята з розгляду на предмет публікації.

Редколегія не повідомляє мотивів відмови в опублікуванні статей і залишає за собою право не повертати рукописи.

Рукописи слід направляти в редакцію журналу за адресою:

03680 ГСП Київ 187, проспект Академіка Глушкова, 40, корпус 4/1,

Інститут космічних досліджень НАНУ та ДКАУ, редакція журналу (кімн. 106).

Довідки за телефоном +038 (044) 526 22 29.

E-mail: red@nonnared.kiev.ua, turnonnared@gmail.com.

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТОВОМУ ФАЙЛУ:

Текст статті та анотації набираються за допомогою текстового редактора Microsoft Word.

Використовувані стилі: шрифт Times New Roman, висота 12 пт, відстань між рядками 1,5. Формат паперу А4, поля (зліва, справа, зверху, знизу) 2 см.

Всі змінні і формули набираються в редакторі формул Microsoft Equation Editor 3.0 в масштабі 100×100. Опції редактора формул – за замовчуванням. Ширина формул не більше 12 см. Дужки з шаблону редактора формул застосовуються для знаків: Для змінних, у тому числі з індексами, застосовуються дужки з клавіатурного набору, наприклад Знак транспонування – T.

У формулах і малюнках всі змінні та індекси позначаються латинськими буквами.

Нумерація формул повинна бути наскрізна, тобто не слід окремо нумерувати формули кожного розділу статті або вводити подвійну нумерацію.

Малюнки (не більше 10) створюються вбудованим редактором малюнків Word Picture або іншими Windows-додатками (в цьому випадку малюнки необхідно представляти окремими файлами формату tiff з роздільною здатністю 300-600 dpi або eps).

Таблиці виконуються стандартним вбудованим в Word інструментарієм “Таблиця”.

Пам’ятайте, що ніякі розбіжності тексту файлу з текстом статті не допускаються.


Направляючи рукопис статті в журнал “Проблемы управления и информатики” просимо додавати лист такого змісту:

Згода на публікацію

Редколегії «Міждународного науково-технічного
журналу «Проблемы управления и информатики»

Шановна редколегія!

Автор / и підтверджує / ють:

– Що подана робота не була раніше опублікована (за винятком публікації у вигляді резюме, частини опублікованої лекції, огляду або дисертації);

(необхідне підкреслити)

– Що вона не розглядається для опублікування в інших виданнях;

– Що вона схвалена для публікації всіма співавторами;

– Що вона схвалена для публікації інститутом або відповідальною установою, в якій виконана;

– Що вона не містить конфіденційної інформації, що належить третім особам.

Автор / и поступається/ ються засновникам Міжнародного науково-технічного журналу «Проблемы управления и информатики» Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України та Інституту космічних досліджень НАН України та НКА України ексклюзивними правами на дану статтю, у тому числі правом на публікацію даної статті видавництвом Begell House Inc. (США) англійською мовою в журналі «Journal of Automation and Information Sciences».

Авторське право передається при прийнятті статті для публікації.

Автор / и гарантує / ють, що його / їх стаття є оригінальною і що він / вони має право здійснити таку передачу. Автор приймає відповідальність і ставить підпис за всіх співавторів. Передача авторського права охоплює виключне право на відтворення та розповсюдження статті, переклади, фотовідтворення, мікроформи, електронні форми (он- і оффлайн), або будь-які інші подібні форми відтворення.

Після отримання згоди, підписаної автором, що веде листування, зміни в авторстві або порядку вказівки імен співавторів прийматися не будуть.

«Міжнародний науково-технічний журнал «Проблемы управления и информатики»

urnal of Automation and Information Sciences

Назва статті____________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Всі автори статті___________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Підпис автора, що веде листування

Дата